Trắc nghiệm JLPT N1 Từ vựng - Quiz 12

Danh sách bộ đề


問 1 コメント

Cách sử dụng của từ コメント


問 2 ちやほや

Cách sử dụng của từ ちやほや


問 3 対応

Cách sử dụng của từ 対応


問 4 意欲

Cách sử dụng của từ 意欲


問 5 怠る

Cách sử dụng của từ 怠る


問 6 おいる

Cách sử dụng của từ おいる


問 7 総じて

Cách sử dụng của từ 総じて


問 8 人一倍

Cách sử dụng của từ 人一倍


問 9 抱え込む

Cách sử dụng của từ 抱え込む


問 10 うぬぼれる

Cách sử dụng của từ うぬぼれる


JTest.net