Trắc nghiệm JLPT N1 Từ vựng - Quiz 11

Danh sách bộ đề


問 1 仕業

Cách sử dụng của từ 仕業


問 2 勘弁

Cách sử dụng của từ 勘弁


問 3 満たない

Cách sử dụng của từ 満たない


問 4 運輸

Cách sử dụng của từ 運輸


問 5 柔軟

Cách sử dụng của từ 柔軟


問 6 おとろえる

Cách sử dụng của từ おとろえる


問 7 見込み

Cách sử dụng của từ 見込み


問 8 斡旋

Cách sử dụng của từ 斡旋


問 9 復旧

Cách sử dụng của từ 復旧


問 10 あたかも

Cách sử dụng của từ あたかも


JTest.net