Trắc nghiệm JLPT N3 Từ vựng - Quiz 7

Danh sách bộ đề


問 1 日課

Cách sử dụng của từ 日課


問 2 行き先

Cách sử dụng của từ 行き先


問 3 通り過ぎる

Cách sử dụng của từ 通り過ぎる


問 4 合せる

Cách sử dụng của từ 合せる


問 5 ころぶ

Cách sử dụng của từ ころぶ


問 6 断る

Cách sử dụng của từ 断る


問 7 正直

Cách sử dụng của từ 正直


問 8 無理

Cách sử dụng của từ 無理


問 9 活動

Cách sử dụng của từ 活動


問 10 翻訳

Cách sử dụng của từ 翻訳


JTest.net