Trắc nghiệm JLPT N3 Từ vựng - Quiz 7

Danh sách bộ đề


問 1 日課

Cách sử dụng của từ 日課


問 2 行き先

Cách sử dụng của từ 行き先


問 3 通り過ぎる

Cách sử dụng của từ 通り過ぎる


問 4 合せる

Cách sử dụng của từ 合せる


問 5 ころぶ

Cách sử dụng của từ ころぶ


問 6 断る

Cách sử dụng của từ 断る


問 7 正直

Cách sử dụng của từ 正直


問 8 無理

Cách sử dụng của từ 無理


問 9 活動

Cách sử dụng của từ 活動


問 10 翻訳

Cách sử dụng của từ 翻訳


JTest.net

Danh sách bộ đề


N3 Đề số 1

N3 Đề số 2

N3 Đề số 3

N3 Đề số 4

N3 Đề số 5

N3 Đề số 6

N3 Đề số 7

N3 Đề số 8

N3 Đề số 9

N3 Đề số 10

N3 Đề số 11

N3 Đề số 12

N3 Đề số 13

N3 Đề số 14

N3 Đề số 15

N3 Đề số 16

N3 Đề số 17

N3 Đề số 18

N3 Đề số 19

N3 Đề số 20

N3 Đề số 21