Trắc nghiệm JLPT N3 Từ vựng - Quiz 4

Danh sách bộ đề


問 1 経由

Cách sử dụng của từ 経由


問 2 訪問

Cách sử dụng của từ 訪問


問 3 滑る

Cách sử dụng của từ 滑る


問 4 見送る

Cách sử dụng của từ 見送る


問 5 受け入れる

Cách sử dụng của từ 受け入れる


問 6 用事

Cách sử dụng của từ 用事


問 7 募集

Cách sử dụng của từ 募集


問 8 緊張

Cách sử dụng của từ 緊張


問 9 性格

Cách sử dụng của từ 性格


問 10 ゆるい

Cách sử dụng của từ ゆるい


JTest.net