Trắc nghiệm JLPT N3 Từ vựng - Quiz 4

Danh sách bộ đề


問 1 経由

Cách sử dụng của từ 経由


問 2 訪問

Cách sử dụng của từ 訪問


問 3 滑る

Cách sử dụng của từ 滑る


問 4 見送る

Cách sử dụng của từ 見送る


問 5 受け入れる

Cách sử dụng của từ 受け入れる


問 6 用事

Cách sử dụng của từ 用事


問 7 募集

Cách sử dụng của từ 募集


問 8 緊張

Cách sử dụng của từ 緊張


問 9 性格

Cách sử dụng của từ 性格


問 10 ゆるい

Cách sử dụng của từ ゆるい


JTest.net

Danh sách bộ đề


N3 Đề số 1

N3 Đề số 2

N3 Đề số 3

N3 Đề số 4

N3 Đề số 5

N3 Đề số 6

N3 Đề số 7

N3 Đề số 8

N3 Đề số 9

N3 Đề số 10

N3 Đề số 11

N3 Đề số 12

N3 Đề số 13

N3 Đề số 14

N3 Đề số 15

N3 Đề số 16

N3 Đề số 17

N3 Đề số 18

N3 Đề số 19

N3 Đề số 20

N3 Đề số 21