Trắc nghiệm JLPT N2 Từ vựng - Quiz 19

Danh sách bộ đề


問 1 違反

Cách sử dụng của từ 違反


問 2 ふさわしい

Cách sử dụng của từ ふさわしい


問 3 利益

Cách sử dụng của từ 利益


問 4 方針

Cách sử dụng của từ 方針


問 5 はずす

Cách sử dụng của từ はずす


問 6 生き生き

Cách sử dụng của từ 生き生き


問 7 質素

Cách sử dụng của từ 質素


問 8 普及

Cách sử dụng của từ 普及


問 9 催促

Cách sử dụng của từ 催促


問 10 手入れ

Cách sử dụng của từ 手入れ


JTest.net